Auris College Rotterdam Aurislogo

Ambities, evaluatie en verbetering

Auris streeft ernaar om onderwijs te bieden dat het beste past bij het kind. Daarom zijn wij steeds bezig om ons onderwijs te verbeteren. Elk jaar kijken wij naar de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij gebruiken wij de volgende gegevens:

 • cliëntervaringsonderzoek (CEO),
 • veiligheidsmonitor,
 • uitstroomgegevens.

Op basis van deze gegevens evalueren wij ons onderwijs en stellen wij onze ambities bij.

Resultaten

Clientervaringsonderzoek 2018-2019

Het cliëntervaringsonderzoek wordt eens in de 2 jaar uitgevoerd. Dan worden de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de specialisten gevraagd wat zij vinden van het onderwijs. Er zijn vragen over de volgende onderwerpen: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures.

De veiligheidsmonitor 2019

Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor is onderdeel van het cliëntervaringsonderzoek. In de jaren dat het cliëntervaringsonderzoek niet wordt afgenomen, voeren we alleen een onderzoek uit naar de veiligheidsbeleving van de leerlingen.

Uit het onderzoek in februari 2019 blijkt dat de leerlingen zich veilig voelen op school. De sfeer in de klas wordt als prettig ervaren. Er wordt weinig gepest, waarbij een aandachtspunt ligt bij pesten via de social media.

Het rapportcijfer dat de leerlingen voor de school als geheel geven is een 6,6. De ouders geven het Auris College Rotterdam als geheel een 7,8.

In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores van alle betrokkenen per onderdeel aangegeven. De scores zijn op een schal van 1 tot 4.

In het ‘stakeholdersreview’ hebben wij de resultaten met alle betrokkenen besproken. Naar aanleiding van deze bespreking zijn uitblinkers en er aandachtspunten geformuleerd.  

Uitblinkers

 1. Het stimuleren van taalontwikkeling. De kern van ons dagelijks werk en hetgeen ons drijft.
 2. De scholing is gericht op de toekomst voor zowel PRO als VMBO. Er is veel aandacht voor de toegang tot de arbeidsmarkt.
 3. Veiligheid in de school. De beleving van veiligheid is hoog, blijkt uit de bevraging aan de kant van zowel de leerlingen, ouders als medewerkers. Er wordt breed gedeeld in de groep aanwezigen dat er pro-actief wordt gehandeld op gebied van sociale veiligheid in de school.
 4. Contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Er is gerichte 1-op-1 communicatie, er vinden intensieve gesprekken plaats met de ouders en er is ook tussentijds contact met ouder om de betrokkenheid in de ontwikkeling van hun kind hoog te houden. Ouders (respondenten CEO) waarderen de communicatie vanuit  de school en dat heeft naar verwachting te maken met de persoonlijke benadering.

Aandachtspunten

 1. Leren / leeraanbod wordt gezien als een belangrijk thema. De scores uit de CEO geven aan dat op dit gebied nog veel te winnen is. Dit geldt ook voor de aansluiting van het aanbod op de belevingswereld van de leerling. Verwachting is dat door de inzet van Teach like a Champion nog veel effect bereikt zal worden in de komende tijd.
  Actie: het gericht in gesprek gaan over het onderwijsaanbod met (een vertegenwoordiging van) de leerlingen een handige ingang om het aanbod scherper onder de loep te nemen. Bij gericht wordt bedoeld dat het gesprek bij voorkeur sturend plaatsvindt om te kunnen richten (gekoppeld aan context, leerdoelen en haalbaarheid) 
  Actie: mbt leerling betrokkenheid en opvangen van signalen geldt de suggestie “kopje thee met de schoolleiding”.
 2. Ouderbetrokkenheid wordt gezien als een lastig onderwerp. Dit geldt vooral op gebied van betrokkenheid bij de school. Pogingen van de school om ouders verder te betrekken hebben middels bijvoorbeeld inhoudelijke thema bijeenkomsten, hebben tot nu toe niet het gewenste effect gehad.  Aanbeveling is om de benadering van ouder zo direct en persoonlijk mogelijk te maken.
 3. Sociale veiligheid wordt nog als thema beschouwd op het gebied van social media / online verkeer. Regelmatig wordt opgemerkt dat er een online voorval is. Dit is voor een deel ongrijpbaar doordat het buiten schooltijd -ruimte plaatsvindt en simpelweg niet alles gevolgd kan worden. De vraag is hoever we willen gaan om dit (verder) te beheersen. Actie: bespreken op teamniveau.
 4. Gebaarvaardigheid wordt gezien als een onderwerp dat aandacht vergt. De kwaliteit van gebaarvaardigheid is niet altijd toereikend voor wat er gevraagd wordt van onze doelgroepen. 

Uitstroomgegevens

Leerlingen van onze school kunnen uitstromen naar vervolgonderwijs, werk of dagbesteding. Voorbeelden van uitstroombestemmingen zijn:

 • het reguliere voortgezet onderwijs (vmbo, praktijkonderwijs)
 • voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4)
 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo / entree college)
 • arbeid
 • dagbesteding

Jaarlijks brengen wij deze gegevens in kaart.

Ambitie van de praktijkroute (uitstroombestemming)

Ambities tot 2017

 1. 40 % van de leerlingen stroomt uit naar een Entree college,
 2. 25 % van de leerlingen stroomt uit naar (beschermde) arbeid,
 3. 30% van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding.
 4. 5% van de leerlingen stromen op een andere manier uit. Plaatsing in een ander cluster of verhuizing zijn hier voorbeelden van.

Op basis van analyse van de schoolverlaters van 2014 tot 2017 is de ambitie bijgesteld. Dit is gedaan omdat de populatie die op het Auris College komt, meer meervoudige problematieken laat zien. Daarbij is er een daling van leerlingaantal, waardoor de ambities veranderen. Zie de uitstroomgegevens in de volgende paragraaf.

Ambitie schooljaar 2018-2020

 1. 25 % van de leerlingen stroomt uit naar een Entree college,
 2. 35 % van de leerlingen stroomt uit naar (beschermde) arbeid,
 3. 25% van de leerlingen stroomt uit naar dagbesteding.
 4. 15% stroomt tussentijds uit naar regulier (praktijk)onderwijs.

Maatschappelijke ontwikkelingen bepalen mede of deze ambitie haalbaar is.

In leerjaar 1 wordt vastgesteld of het uitstroombestemming vervolgonderwijs of arbeid / dagbesteding wordt. 85% van de leerlingen stroomt uit op dit vastgestelde niveau. Dit percentage is lager dan 100%, omdat blijkt dat leerlingen regelmatig nog onverwachte groei of juist terugval laten zien.

Bij aanvang van leerjaar 3 is verfijning in het uitstroombestemming vastgesteld: vervolgonderwijs, arbeid regulier, arbeid beschermd, dagbesteding wordt. 90% van de leerlingen stroomt uit op dit vastgestelde niveau.

Na determinatie stroomt 100% uit op de vastgestelde sector.

Ambitie van het vmbo (uitstroombestemming)

Ambities tot 2017

 1. 20% van de eerstejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 1 uit naar een mediumarrangement verzorgt op het reguliere vmbo. 
 2. 90% van de leerlingen stroomt na de onderbouw uit naar regulier onderwijs (hoogstwaarschijnlijk via een medium-arrangement).
 3. 10% van de leerlingen stroomt na de onderbouw uit naar een andere vorm van onderwijs (cluster 4 vmbo of Praktijkonderwijs).

Op basis van analyse van de schoolverlaters van 2014 tot 2017 is de ambitie bijgesteld. Dit is gedaan omdat de populatie die op het Auris College komt, meer meervoudige problematieken laat zien. Daarbij is er een daling van leerlingaantal, waardoor de ambities veranderen.

Ambitie schooljaar 2018-2020

 1. 10% van de eerstejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 1 uit naar een mediumarrangement verzorgt op het reguliere vmbo. 
 2. 10% van de tweedejaarsleerlingen stroomt na leerjaar 1 uit naar een mediumarrangement verzorgt op het reguliere vmbo. 
 3. 100% van de leerlingen stroomt na de onderbouw uit naar regulier onderwijs (hoogstwaarschijnlijk via een medium-arrangement).

Ambitie van het vmbo (uitstroomniveau)

Ambitie schooljaar 2018-2020
In  leerjaar 1 wordt het uitstroomniveau vastgesteld: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg.
80% van de leerlingen stroomt uit op het in leerjaar 1 vastgestelde niveau.
20% van de leerlingen stroomt op een hoger niveau uit dan in leerjaar 1 is vastgesteld.

Resultaten uitstroom

In het schooljaar 2016-2017 hebben 63 leerlingen het Auris College Rotterdam verlaten.
In het schooljaar 2017-2018 hebben 52 leerlingen het Auris College Rotterdam verlaten.

De uitstroomgegevens van onze school zijn goed. Dit betekent dat wij goed kunnen inschatten wanneer en op welk niveau een leerling uitstroomt. Dit beschrijven wij in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. Dit plan bespreken wij met de ouders van de leerling. Het is voor de ouders goed om te weten wat wij willen bereiken met hun kind. Daarom vinden we het belangrijk dat onze inschatting klopt. In bijna alle gevallen komt onze verwachting uit. In 2017-2018 zijn 51 van de 52 leerlingen uitgestroomd volgens het OPP (98%). Ons doel is minimaal 90%.

Bestendiging

Verder vinden wij het belangrijk dat wij de leerling goed voorbereiden op de volgende stap. We willen graag dat de leerling zich goed ontwikkelt op de vervolgschool. Wij meten dat door te kijken of de leerling na een jaar en na twee jaar nog steeds op dezelfde school en op hetzelfde niveau zit. Dit noemen we bestendiging.

Het Auris College Rotterdam heeft de ambitie om een bestendiging van minimaal 90% te halen 1 één jaar na uitstroom en om een bestendiging van 80% te halen twee jaar na uitstroom. We onderzoeken de oorzaken bij de leerlingen waarvan geen sprake is van goede bestendiging.

Oorzaken zijn meestal gelegen in:

 • Verhuizing van de leerling
 • Contract werk verlopen vanuit de werkgever
 • Niveau hoger gaan leren (mbo)

Schoolverlaters 2016-2017 – 63 leerlingen zijn uitgestroomd

Na 3 maanden is 98% bestendigd, 2% opstroom
Na 1 jaar is 76% bestendigd, 14% opstroom, 3% afstroom, 5% overig, 2% niet bestendigd
Na 2 jaar is 67% bestendigd, 33% opstroom

De bestendiging van leerlingen die naar het mbo zijn uitgestroomd is het meest opvallend, slechts 40% is na 2 jaar bestendigd, 60% opstroom. Dit is te verklaren vanuit het feit dan een entree opleiding 1 jaar duurt en de  meeste leerlingen doorstromen naar een niveau 2 opleiding.

Schoolverlaters 2017-2018 – 52 leerlingen zijn uitgestroomd
Na 3 maanden is 92% bestendigd, 4% afstroom, 4% onbekend.
Overige gegevens zijn nog niet geanalyseerd.

Ambitie van de praktijkroute (sociaal emotioneel welbevinden)

Ambitie schooljaar 2018-2020

Binnen de praktijkroute wordt het sociaal emotioneel welbevinden jaarlijks in kaart gebracht m.b.v. de SCOL (bovenbouw) en de Kanjervragenlijsten (onderbouw). Hierbij is het belangrijk dat we rekening houden met het feit dat de SCOL niet genormeerd is voor deze doelgroep, en de uitkomsten dus officieel niet betrouwbaar zijn.

De leerlingen van de praktijkroute onderbouw werken in schooljaar voor het eerst met de vragenlijst van de kanjertraining.

De ambities voor hoe leerlingen zichzelf voelen zijn:
75% valt binnen de norm van pesten en gepest worden.
75% valt binnen de norm bij zich sociaal vaardig opstellen.
75% valt binnen de norm bij negatieve gevoelens / somberte.
75% valt binnen de norm bij vriendschap.

De ambitie voor de leerlingen van de praktijkroute bovenbouw is dat tenminste 75% de gestelde norm van de SCOL haalt per categorie:

Categorie

Score tenminste

Ervaringen delen

3,0

Aardig doen

3,25

Samen spelen en werken

3,33

Een taak uitvoeren

3,33

Jezelf presenteren

3,0

Een keuze maken

3,0

Opkomen voor jezelf

3,25

Omgaan met ruzie

3,0

De resultaten van de scol afname van schooljaar 2018-2019 zijn opvallend laag. Slechts enkele leerlingen behalen de gestelde norm. Uit evaluatie met het team blijkt dat er onduidelijkheid is over de toepassing van de termen ‘soms’ en ‘regelmatig’ bij het invullen van de scol. Deze onduidelijkheid blijkt er ok bij leerlingen te zijn.  De afname bij de klassen uit de praktijkroute blijkt hierdoor niet betrouwbaar te zijn. Er zal een scholing plaats moeten vinden mbt het invullen van de scol. Hierna zal nogmaals een afname gepland worden.

De resultaten van het clientervaringsonderzoek en de veiligheidsmonitor in februari 2019 laten zien dat er geen directe zorgen zijn m.b.t sociaal emotioneel welbevinden. Aandachtspunten m.b.t. pesten (online) en welbevinden in de klassen is hier wel als aandachtspunt uit gekomen.

Ambitie vmbo (sociaal emotioneel welbevinden)

schooljaar 2018-2020

Op het Auris College Rotterdam wordt in de vmbo route de sociaal emotionele ontwikkeling gevolgd met de scorelijsten van de Kanjertraining. Hiermee is in schooljaar 2017-2018 gestart. De onderstaande ambities zijn gesteld op basis van de resultaten van vorig jaar. In mei 2019 worden de uitkomsten van scorelijsten mbt welbevinden van de Kanjertraining afgenomen en geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten kan naar trends gekeken worden door de leerjaren heen.

De ambities voor hoe leerlingen zichzelf voelen zijn:
80% valt binnen de norm van pesten en gepest worden.
80% valt binnen de norm bij zich sociaal vaardig opstellen.
80% valt binnen de norm bij negatieve gevoelens / somberte.
80% valt binnen de norm bij vriendschap.

Leeropbrengsten

De leeropbrengsten worden jaarlijks in kaart gebracht met diverse toetsen.

Vmbo

In alle leerjaren wordt het Cito volgsysteem gebruikt.
Klas V1.1 – toets 0 (september)
Klas V1.2 – toets 0 (september)  en toets 1 (april)
Klas V2 – toets 2 (maart)

Daarnaast worden er methode gebonden  toetsen afgenomen en toetsen van Nieuwsbegrip m.b.t. begrijpend lezen. De resultaten van deze toetsen zijn terug te vinden op de leerlingrapporten.

Ambities leeropbrengsten vmbo
Schooljaar 2018-2020

100% van de vmbo leerlingen heeft na 1 jaar onderwijs een betere vaardigheidsscore op alle onderdelen van de citotoets 0.

75% van de leerlingen behaalt in klas 1.2 op alle onderdelen een score op BB LWOO niveau
20% van de leerlingen behaalt in klas 1.2 op alle onderdelen een score gelijk of hoger dan vmbo BB niveau
5% van de leerlingen behaalt in klas 1.2 een score lager dan BB LWOO

75% van de leerlingen behaalt in klas 2 op alle onderdelen een score op BB niveau
20% van de leerlingen behaalt in klas 2 op alle onderdelen een score gelijk of hoger dan vmbo KB niveau
5% van de leerlingen behaalt in klas 2 een score lager dan BB

Praktijkroute

In de praktijkroute worden methode gebonden toetsen afgenomen, de resultaten hiervan worden verwerkt in de leerlingrapporten. Daarnaast wordt op onderstaande wijze de meeropbrengst in kaart gebracht:

Technisch lezen: Afname in leerjaar 1, 3 en 5.
Leerlingen die mogelijk uitstromen naar regulier PrO of uitstroom onderwijs jaarlijks.
Cito toetsen: 2 keer per jaar: november en april
TNT/RNT: 1 keer per leerjaar (feb/mrt) voor de leerlingen met uitstroom onderwijs

Ambities leeropbrengsten praktijkonderwijs

Leerlingen met uitstroomperspectief arbeid behalen voor uitstroom niveau  op weg naar 1F voor Nederlands en rekenen.Leerlingen met uitstroomperspectief vervolgonderwijs behalen voor uitstroom niveau 1F voor Nederlands en rekenen.
Voor leerlingen met uitstroomperspectief dagbesteding is geen norm gesteld voor de gebieden Nederlands en rekenen. Bij deze doelgroep staat voorop dat ze zo zelfredzaam zijn als mogelijk in dagelijks functioneren.

De ambitie is dat 75% van de leerlingen met uitstroomperspectief vervolgonderwijs of arbeid jaarlijks vooruitgang laat zien op alle onderdelen van de citotoets. Het streven is een  gemiddelde vooruitgang van 10% ten opzichte van zijn of haar eigen niveau.

Evaluatie toetskalender praktijkonderwijs

De resultaten van de TNT ren RNT laten zeer wisselende resultaten zien. Uit analyse van deze gegevens blijkt geen systematisch verband tussen leeropbrengsten en lesinhoud. De resultaten geven onvoldoende sturing aan lesinhoud. De toetskalender 2019-2020 zal worden bijgesteld. Er zal alleen nog vakoverstijgend getoetst worden met de CITO toets praktijkonderwijs en de technisch leestoets.

Verbetering

Op grond van deze resultaten werken wij het dit schooljaar en komend jaar aan de volgende verbeterpunten:

 • Sociale veiligheid vergroten (online pesten)
 • Sociaal emotioneel welbevinden op betrouwbare manier meten (intern)
 • Leeraanbod bekijken en mogelijk bijstellen
 • Vergroten van betrokkenheid van leerlingen in de lessen en bij algemene schoolzaken
 • Ouderbetrokkenheid vergroten
 • Aandacht voor gebaarvaardigheid van medewerkers
 • Aanpassing toetskalender leeropbrengsen

Verbeterpunten staan beschreven in onder andere het schooljaarplan 2018-2019 en het professionaliseringsbeleid.

 • Talent ontwikkelen
 • Talent ontwikkelen

  Alle leerlingen hebben talenten. Bijvoorbeeld voor kunst, tuinieren, koken of techniek. Wij zetten deze talenten in om onze leerlingen zelfvertrouwen te geven. Wij begeleiden onze leerlingen naar een beroep waarin zij hun talenten zo goed mogelijk kunnen gebruiken.

 • Puberteit
 • Puberteit

  Onze leerlingen zijn in de pubertijd en daardoor kwetsbaar. Zij zijn op zoek naar hun eigen grenzen en mogelijkheden. Wij hebben daarom extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water en extra lessen in communicatieve vaardigheden.

 • Toekomst
 • Toekomst

  • Leerlingen die de praktijkroute volgen, ontvangen bij het verlaten van onze school een certificaat. Veel van onze leerlingen behalen ook een branchecertificaat. Wij bereiden leerlingen voor op dagbesteding, werk of vervolgonderwijs in het MBO. 
  • De leerlingen die vmbo onderwijs volgen, bereiden wij voor op een overstap naar de bovenbouw van een reguliere vmbo school. Daar zullen zij hun diploma halen en daarna door gaan leren op het mbo.
 • Communicatie
 • Communicatie

  Overal om ons heen is communicatie. Op het Auris College zitten dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis eventueel in combinatie met autisme. Onze leerlingen hebben moeite met communicatie. Wij helpen ze om hun communicatieve vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Ons personeel weet veel over doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen eventueel in combinatie met autisme. Jaarlijks volgt het personeel bijscholing op diverse gebieden.