Regels en procedures

Regels en procedures

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Schoolregels

Deze regels gelden voor medewerkers, leerlingen en ouders op school, het schoolterrein en tijdens alle schoolactiviteiten in en buiten de school.

 

 • Ik accepteer een ander zoals hij is en ik discrimineer niet.
 • Ik geef geen kwetsende bijnamen, ik scheld niet en ik roddel niet.
 • Ik spreek/gebaar in het Nederlands of in de taal die in de les geleerd wordt.
 • Ik raak niemand ongewenst aan en blijf van de spullen van een ander af.
 • Ik dreig niet en ik gebruik geen geweld.
 • Ik neem geen wapens, drugs, alcohol of vuurwerk mee naar school.
 • Ik maak geen seksueel intimiderende opmerkingen of gebaren.
 • Als iemand mij hindert, zeg/gebaar ik duidelijk: ‘stop ermee’.
 • Als ik een probleem heb dat ik niet op een goede manier kan oplossen, vraag ik om hulp.
 • Ik houd de school en omgeving schoon en stoor niet.
 • Ik rook niet.
 • Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag.
 • Ik draag in de klas geen jas en geen hoofddeksel.
 • Ik heb geen muziek aan in de klas, tenzij de docent toestemming geeft.
 • Ik eet en drink alleen in de aula of in de pauzeopvang.
 • Ik drink geen ‘Energy-drank’.
 • Ik maak geen geluid in de gangen en ik draag ook geen koptelefoon zodat ik aanspreekbaar blijf.
 • Ik maak geen foto’s of films van leerlingen en/of personeelsleden. Medewerkers van de school kunnen verzoeken opnames te verwijderen.
 • In de klas is geen mobiele telefoon zichtbaar. De mobiele telefoon staat uit. Staat deze aan of ligt deze in het zicht, dan neemt de docent de telefoon in voor de rest van de dag.
 • Ik bewaar mijn dure eigendommen in mijn leerlingkluis. De school is niet verantwoordelijk bij diefstal en/of vermissing!
 • Leerlingen van de 1e en 2e klas mogen niet van het schoolplein af tussen aankomst en vertrek.
 • Ik kom niet eerder dan kwart voor 9 op school.

 

Naast deze algemene schoolregels kunnen er gebruiksregels worden gesteld voor bepaalde ruimtes en activiteiten, zoals klassenregels, ict-regels of aularegels. Deze regels zijn niet strijdig met de algemene regels en zijn er vaak een uitwerking van. De meeste gebruiksregels zijn bedoeld om de rust en de veiligheid te handhaven en om problemen te voorkomen.

Mobiele telefoons

Tijdens lestijd mag de mobiele telefoon niet hoorbaar en zichtbaar zijn, tenzij nodig voor een lesopdracht. Het maken van opnames is niet gewenst, ook niet buiten de lesuren. Bij overtreding van deze regels, neemt de medewerker de telefoon in voor de rest van de dag. De telefoon kan aan het eind van de dag worden opgehaald bij de administratie.

Kostbare eigendommen

Diefstal en/of vernieling komen nauwelijks voor op onze school. Mocht het toch een keer voorkomen, dan kunt u de school hier niet voor aansprakelijk stellen. Laat dure eigendommen thuis of berg deze op in het persoonlijke kluisje. Voor de sleutel van dit kluisje vragen wij een borg van € 5. Jassen die niet in het kluisje passen, kunnen worden opgehangen op de kapstok in de klas.

 

De school behoudt zich altijd het recht voor om kluisjes te openen op het moment dat er een vermoeden is van misbruik en/of een strafbaar feit. In dit laatste geval kan dit ook in aanwezigheid van de politie gebeuren. Bij het kwijtraken van kostbaarheden doet de school aangifte bij de politie. Het kan zijn dat de politie de school assisteert bij het doen van onderzoek.

Rust & Veiligheid

Leerlingen die slachtoffer worden van agressie, pestgedrag, seksuele intimidatie, vandalisme, discriminatie of diefstal moeten dat direct melden bij hun mentor, teamleider of vertrouwenspersoon. Er is veel toezicht in de school. De leerling kan altijd de hulp van een volwassene inroepen.

Pauze

 • Tijdens de lunchpauze kunnen leerlingen iets kopen aan de bar in de aula. Zij kunnen ook gebruik maken van de automaat met frisdrank, snacks en snoep.
 • Leerlingen mogen in het gebouw en op het schoolplein niet roken.
 • Leerlingen van leerjaar 3 en hoger mogen in de pauzes van het schoolterrein af.

Schorsing of verwijdering

Bij overtreding van regels kan de school besluiten om de leerling een berisping te geven, (interne) schorsing of in uitzonderlijk geval over te gaan tot verwijdering.

 

Hier vindt u protocol verzuim.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Wanneer uw kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren, kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een vrijstelling bij de schoolleiding. Als uw kind meerderjarig is, kan het zelf een verzoek indienen.

Sociale veiligheid en pestprotocol

Auris ontwikkelt integraal veiligheidsbeleid. De controle en uitvoering hiervan ligt bij een veiligheidscoördinator, mevrouw A.S. van Nes.

 

Pesten is onaanvaardbaar gedrag. Wij hanteren een pestprotocol. Klik op onderstaande link om het pestprotocol te openen.

 

 

Als u zorgen heeft over het welbevinden van uw zoon of dochter, neem dan contact op met de mentor.

 

Het Auris College is een Veilige School. Dit is beoordeeld door de gemeente Rotterdam.

 

Hier vindt u het veiligheidsplan.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Ook kunt u zich wenden tot de mentor van uw zoon of dochter. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter lessen volgt. Leidt dit niet tot een oplossing? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen of met onze regiodirecteur. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon op het Auris College Rotterdam is mevrouw A. de Jong.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover leest u op de Auris website.

Downloads

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.