Afspraken en procedures

Afspraken en procedures

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en procedures nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Schoolregels

Binnen het Auris College hanteren wij drie algemene basisafspraken:

 

 • Ik zorg voor mezelf.
 • Ik zorg voor de ander.
 • Ik zorg voor de spullen.

 

Aan het begin van het schooljaar ondertekenen alle leerlingen het ‘Contract Schoolafspraken’. Hierin zijn een aantal concrete afspraken vastgelegd zoals bijvoorbeeld:

 

 • Ik luister naar alle docenten en medewerkers en doe wat ze zeggen en vragen.
 • Ik spreek/gebaar in het Nederlands of in de taal die in de les geleerd wordt.
 • Ik maak geen foto’s, films of geluidsopnamen van leerlingen en personeel.
 • Leerlingen van de 1e en 2e klas blijven onder schooltijd op het schoolterrein.
 • Ik gebruik geen energydrank en alcohol onder schooltijd. Vapen in school mag ook niet.
 • Mijn mobiele telefoon/smartwatch zit als ik op school ben in mijn kluisje. Ziet of hoort de docent een telefoon, dan wordt deze voor de rest van de dag ingenomen. De telefoon ligt in de kluis bij de administratie en de leerling kan de telefoon na het einde van de lestijd ophalen.
 • In school heb ik geen pet, hoodie of capuchon op.

Mobiele telefoons

Op  het Auris College gebruiken leerlingen geen mobiele telefoon. Deze bewaren wij dus ook de hele dag – behalve tijdens pauzes – in de kluis.

 

Als een leerling eerder uit is maar moet wachten op de taxi mag deze wel gebruik maken van de mobiele telefoon. Ook bovenbouw leerlingen die het schoolterrein verlaten in de pauze mogen hun mobiele telefoon meenemen.

 

Bij overtreding van deze regel, neemt de medewerker de telefoon in voor de rest van de dag. De telefoon kan aan het eind van de dag worden opgehaald bij de administratie.

Kostbare eigendommen

Diefstal en/of vernieling komen nauwelijks voor op onze school. Mocht het toch een keer voorkomen, dan kunt u de school hier niet voor aansprakelijk stellen. Laat dure eigendommen thuis of berg deze op in het persoonlijke kluisje. Voor de sleutel van dit kluisje vragen wij een borg van € 5. Jassen die niet in het kluisje passen, kunnen worden opgehangen op de kapstok in de klas.

 

De school behoudt zich het recht voor om kluisjes te openen op het moment dat er een vermoeden is van misbruik en/of een strafbaar feit. In dit geval zal dit ook in aanwezigheid van de politie gebeuren. Bij het kwijtraken van kostbaarheden doet de school aangifte bij de politie.

Pauze

 • Tijdens de lunchpauze kunnen leerlingen iets kopen aan de bar in de aula. Zij kunnen ook gebruik maken van de automaat met frisdrank, snacks en snoep.
 • Leerlingen mogen in het gebouw en op het schoolplein niet roken.
 • Leerlingen van leerjaar 3 en hoger mogen in de pauzes van het schoolterrein af.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Wanneer uw kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren, kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een vrijstelling bij de schoolleiding. Als uw kind meerderjarig is, kan het zelf een verzoek indienen.

Sociale veiligheid en pestprotocol

Het Auris College beschikt over een uitgebreid veiligheidsplan dat elk jaar wordt vernieuwd. In dit plan staat zowel fysieke, emotionele en sociale veiligheid omschreven. Het veiligheidsplan staat digitaal in het kwaliteitshandboek van Auris en is op verzoek ter inzage te bekijken op school. De controle en uitvoering hiervan ligt bij de veiligheidscoördinator dhr. K. Istha

 

Pesten is onaanvaardbaar gedrag. Wij hanteren een anti-pestprotocol. Het protocol staat digitaal in in het kwaliteitshandboek van Auris en is op verzoek ter inzage te bekijken op school. De controle en uitvoering hiervan ligt bij de anti-pestcoordinator mevr. E. Poschmann.

 

Als u zorgen heeft over het welbevinden van uw zoon of dochter of over de veiligheid op school in het algemeen, neem dan contact op met de mentor.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling.

 

We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Ook kunt u zich wenden tot de mentor van uw zoon of dochter.

 

Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met de teamleider van de afdeling waarin uw zoon of dochter lessen volgt.

 

Leidt ook dit niet tot een oplossing? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen of met onze regiodirecteur. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon op het Auris College Rotterdam is mevr. N. de Leeuw

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover leest u op de Auris website.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt.

 

De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingenzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig.

 

Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.