Leerlingen en ouders

Leerlingen en ouders

Hieronder kun je meer informatie vinden over contactmomenten met ouders, buitenschoolse activiteiten, nieuwe leerlingen, medezeggenschap en de ouderbijdrage.

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren wij verschillende contactmomenten:

Informatieboekje

Wij hebben geen papieren schoolgids meer. De leerlingen ontvangen aan het begin van het jaar een informatieboekje. Hierin is de belangrijkste praktische informatie opgenomen.

 

Gescheiden ouders

Wanneer een leerling gescheiden ouders heeft, communiceren wij in principe alleen met de ouder waar de leerling woont. Wanneer dit niet gewenst is, kunt u zich tot de teamleider van de leerling wenden. Voor Digiduif kunnen beide ouders zich aanmelden.

Data voor nieuwe leerlingen

Open dagen

Op de volgende dagen kunt u onze school bezoeken:

 

 • Er zijn op dit moment geen dagen bekend waarop u de school kunt bezoeken.

 

Als u langs wilt komen neem dan contact op met onze zorgcoördinator mevr. Stottelaar (w.stottelaar@auris.nl)

 

Geeft u hierbij het volgende aan:

 

 • De naam van uw zoon of dochter.
 • De naam van de huidige school van uw zoon of dochter.
 • Of u wilt aanmelden voor de praktijkroute of het vmbo.

 

Uw zoon of dochter mag meekomen naar de kennismakingsochtend. U kunt zelf de keuze maken om dit wel of niet te doen. De uitleg geven wij op het niveau van volwassenen.

 

Gastles

De leerlingen maken kennis met het voortgezet onderwijs en met onze school. Datum volgt.

 

Nieuwe leerlingendag

Datum volgt.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

 • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
 • Er is een deelraad op regioniveau.

Wilt u contact met de Medezeggenschapsraad, de Deelraad of de Locatieraad? Op de website van de school (onze medewerkers/raden en vertrouwenspersonen) vindt u wie u hiervoor kunt benaderen.

Meer informatie

Schoolspullen

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Leerlingen krijgen de boeken van de docent in de eerste les. In het informatieboekje staat welke materialen u zelf moet aanschaffen. U kunt ook onderstaande link ‘Zelf aan te schaffen’ gebruiken voor een online overzicht.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage, het bedrag is vastgesteld op €75. Dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor projecten, excursies en nog veel meer. Verder kent de school een eenmalige vrijwillige bijdrage voor het kamp. De kosten hiervoor zijn eenmalig €150.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage. Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een bericht in de mail. U kunt de bijdrage gespreid betalen, mocht u dit willen dan kunt u dit aan de hand van de mail aangeven. Mocht u niet wensen te betalen dan hoeft u hier geen reden voor op te geven.

Buitenschoolse activiteiten

Wij organiseren de volgende buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen.

 • Leuke avond Voor de leerlingen van het Auris College Rotterdam organiseren wij bij voldoende deelname twee keer per jaar een leuke avond. Op deze avond kunnen de leerlingen behalve dansen ook spelletjes doen zoals bijv. Wii en wordt er ook getafeltennist. Leerlingen kunnen tussen 15.30 uur en het begin van de avond overblijven. Er wordt tegen geringe betaling voor een maaltijd gezorgd.

 

 • Werkweken Werkweken worden georganiseerd voor de bovenbouw praktijkroute en voor het derde leerjaar vmbo. De bedoeling van de werkweek is onder andere het vergroten van de zelfstandigheid van onze leerlingen en het verbreden van hun kennis van de wereld om hen heen.

 

 • Culturele activiteiten Vooral de sectie beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, kunst) treedt regelmatig naar buiten met werk van leerlingen. Zo houden de leerlingen af en toe een expositie in een museum. Verder worden gezamenlijk diverse culturele evenementen bezocht in het kader van de kunstvakken.

 

 • Sportieve activiteiten Er worden 3 sportdagen georganiseerd. In het begin van het jaar alleen voor leerjaar 1 en 2, halverwege en aan het einde van het schooljaar voor de gehele school.

 

 • Activiteiten vanuit de dovenwereld Voorbeelden van deze activiteiten zijn het Handtheater (een speciale theatergroep van en voor doven) en de werelddovendag (van samenwerkende welzijnsinstellingen voor doven). Wij stimuleren leerlingen hieraan deel te nemen. Ook hebben wij contacten met Swedoro, de regionale Rotterdamse welzijnsstichting voor doven. Deze stichting beheert het Doven Ontmoetingscentrum.

Nieuwe leerlingen

Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school. Om kennis te maken met het Auris College Rotterdam organiseren wij de volgende bijeenkomsten:

 • kennismakingsochtenden voor ouders/ verzorgers
 • gastlessen voor leerlingen van onze so-scholen
 • een leerlingendag voor aangemelde leerlingen
 • een ouderavond voor ouders van aangemelde leerlingen
 • In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar organiseren wij een introductieweek waarin de leerlingen uitgebreid leren hoe alles werkt op school.