Leerlingen en ouders

Leerlingen en ouders

Hieronder vindt u relevante informatie voor ouders en leerlingen van de school.

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school, ouders en leerlingen.

Informatieboekje

Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het jaar een informatieboekje. Hierin is de belangrijkste praktische informatie opgenomen. Alle verdere informatie is opgenomen op onze website, in het leerlingvolgsysteem SOMtoday of fysiek beschikbaar in de school bijvoorbeeld op het mededelingenbord of in de klassen.

 

Data nieuwe leerlingen

Open dagen

Op bepaalde dagen kunnen aankomende leerlingen onze school bezoeken. Als u langs wilt komen neem dan contact op met onze zorgcoördinator mevr. Stottelaar (w.stottelaar@auris.nl)

Geeft u hierbij het volgende aan:

  • De naam van uw zoon of dochter.
  • De naam van de huidige school van uw zoon of dochter.
  • Of u wilt aanmelden voor de praktijkroute of het vmbo.

Uw zoon of dochter mag meekomen naar de kennismakingsochtend. U kunt zelf de keuze maken om dit wel of niet te doen. De uitleg geven wij op het niveau van volwassenen.

 

Gastles

Aankomende leerlingen kunnen kennis maken met het voortgezet onderwijs en met onze school. Leerlingen die zijn aangemeld voor onze school worden hiervoor uitgenodigd.

 

Nieuwe leerlingendag

Datum volgt.

Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld:

 

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
  • Er is een ouderraad en leerlingenraad binnen de school actief.

 

Wilt u contact met de medezeggenschapsraad, de deelraad, de leerlingenraad of de ouderraad? Onder ‘raden en vertrouwenspersonen’ vindt u wie u hiervoor kunt benaderen.

Schoolspullen

Schoolboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan de leerlingen. Leerlingen krijgen de boeken van de docent in de eerste les. In het informatieboekje staat welke materialen u zelf moet aanschaffen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage, het bedrag is vastgesteld op €75. Dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor projecten, excursies en nog veel meer. Verder kent de school een eenmalige vrijwillige bijdrage voor het kamp. De kosten hiervoor zijn eenmalig €150.

 

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage. Over de betaling van de vrijwillige bijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een bericht in SOMtoday. U kunt de bijdrage gespreid betalen, mocht u dit willen dan kunt u dit aan de hand van de mail aangeven. Mocht u niet wensen te betalen dan hoeft u hier geen reden voor op te geven.

Buitenschoolse activiteiten

Wij organiseren de volgende buitenschoolse activiteiten voor onze leerlingen:

 

Leuke avond

Voor de leerlingen van het Auris College Rotterdam organiseren wij bij voldoende deelname twee keer per jaar een leuke avond. Op deze avond kunnen de leerlingen behalve dansen ook spelletjes en wordt er ook getafeltennist. Leerlingen kunnen tussen 15.30 uur en het begin van de avond overblijven. Er wordt tegen geringe betaling voor een maaltijd gezorgd.

 

Werkweken

Werkweken worden georganiseerd voor de bovenbouw praktijkroute. De bedoeling van de werkweek is onder andere het vergroten van de zelfstandigheid van onze leerlingen en het verbreden van hun kennis van de wereld om hen heen.
Culturele activiteiten

Vooral de sectie beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, kunst) treedt regelmatig naar buiten met werk van leerlingen. Zo houden de leerlingen af en toe een expositie in een museum. Verder worden gezamenlijk diverse culturele evenementen bezocht in het kader van de kunstvakken.

 

Sportieve activiteiten

Er worden sportdagen georganiseerd. In het begin van het jaar alleen voor leerjaar 1 en 2, halverwege en aan het einde van het schooljaar voor de gehele school.

 

Activiteiten vanuit de dovenwereld

Voorbeelden van deze activiteiten zijn het Handtheater (een speciale theatergroep van en voor doven) en de werelddovendag (van samenwerkende welzijnsinstellingen voor doven). Wij stimuleren leerlingen hieraan deel te nemen. Ook hebben wij contacten met Swedoro, de regionale Rotterdamse welzijnsstichting voor doven. Deze stichting beheert het Doven Ontmoetingscentrum.

Gescheiden ouders

Wanneer een leerling gescheiden ouders heeft, communiceren wij met de ouders of verzorgers die het ouderlijk gezag over het kind heeft/hebben. Wanneer er een afwijking is in het ouderlijk gezag vragen wij altijd om een uittreksel uit het gezagsregister.