Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Lestijden, vrije dagen en contactmomenten met ouders

Informatie over lestijden, vakanties en studiedagen staan in onze jaarkalender. 
Informatie over contactmomenten met ouders en dat voor nieuwe leerlingen staan bij  leerlingen en ouders.

Verlof aanvragen en verzuim

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

  • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
  • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  • Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
  • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school. U kunt deze zelf ook downloaden:

 

Aanvraagformulier minder dan tien dagen

Aanvraagformulier meer dan tien dagen

 

Voor verder informatie omtrent verzuim en leerplicht verwijzen wij u naar de gemeente Rotterdam of de gemeente waarin de leerling woonachtig is.

Verkeer rond de school

Het Auris College ligt in een verkeersluwe omgeving.

 

Als de leerlingen met aangepast vervoer naar school komt, brengen de chauffeurs de leerlingen op het schoolplein of in de school. Leerlingen die vóór 8.30 uur door taxi’s afgeleverd worden, vallen onder de verantwoording van het taxibedrijf. Als de leerlingen worden opgehaald, wachten de chauffeur op het schoolplein. Ouders die hun kinderen met de auto komen brengen en halen, wachten bij het ophalen op het schoolplein totdat hun kind naar buiten komt.

 

Leerlingen die met de fiets komen, maken gebruik van de fietsenstalling. School is niet aansprakelijk voor vernieling of diefstal van de fietsen.

Leerlingenvervoer

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar school.

De meeste leerlingen zijn in staat om zelfstandig naar school te reizen, sommigen komen per taxi. Elke gemeente heeft een eigen regeling, waarin staat of uw kind alleen, met begeleiding of met een taxi naar school moet gaan. Informatie hierover kunt u het best opvragen bij de afdeling onderwijs van uw gemeente.

 

U dient elk schooljaar opnieuw het vervoer aan te vragen. Daarbij vraagt de gemeente de school soms om een advies. De gemeente besluit aan de hand van de aanvraag en het advies hoe het kind naar school kan gaan. Alleen, met begeleiding of met leerlingenvervoer. De gemeente wijst eventueel ook een taxibedrijf aan om het vervoer te verzorgen. Sommige gemeenten werken samen met één taxibedrijf. Als een leerling eerder vrij is, zal het niet altijd mogelijk zijn dat de taxi ook eerder komt. Leerlingen kunnen in de aula op de taxi wachten.

Digitale post via SOMToday

Alle informatie aan ouders en aan leerlingen versturen wij digitaal. Wij gebruiken hiervoor het systeem SOMToday Het is snel, milieuvriendelijk en u weet zeker dat u alle informatie ontvangt. Bij hoge uitzondering versturen wij papieren post.

 

Om digitale post te kunnen ontvangen, moet u zich eenmalig aanmelden. U kunt hiervoor de app downloaden ‘SOMToday ouder’. U ontvangt van school een eenmalige activeringscode. Na de eerste inlog kunt u zelf een wachtwoord kiezen.

 

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. U mist belangrijke informatie wanneer u niet bent aangemeld. Als u nog geen activeringscode heeft, kunt u een mail sturen naar onze administratie auriscollegerotterdam@auris.nl

Verzekering

Alle leerlingen op het Auris College Rotterdam zijn verzekerd tegen ongevallen als ze op school zijn. Ook tijdens de werkweken en stages zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallen.

 

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vies worden of kapot raken van kleding tijdens lessen en andere schoolactiviteiten. De leerling moet zelf voor passende kleding zorgen.

Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening

Op basis van voorschriften zijn de nodige veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Is er een zodanige calamiteit dat ontruiming noodzakelijk is, dan is in het ontruimingsplan geregeld dat iedereen naar een centrale plaats buiten het schoolterrein gaat. Vanaf die centrale plaats wordt verdere actie ondernomen. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Er is een aantal personeelsleden verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening (BHV) en de ontruiming. Zij zorgen dat de school zo veilig mogelijk is. Ook organiseren zij elk jaar een ontruimingsoefening voor alle leerlingen en het personeel. Zij scholen zich ieder jaar bij.

 

De school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RIE).