Raden en vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon (IVP)

De interne vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij klachten of zaken die mogelijk tot een klacht kunnen leiden. Waar mogelijk de-escaleert de interne vertrouwenspersoon en/of verwijst door voor mediation. Binnen de school hangen posters met contact informatie zodat zij goed vindbaar is voor leerlingen en ouders.

Mevrouw Nicky de Leeuw (stuur e-mail)

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De interne vertrouwenspersoon fungeert als aandachtsfunctionaris, eerste aanspreekpersoon en procescoördinator in de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De interne vertrouwenspersoon begeleidt de collega die signaleert in het inhoudelijk regievoeren op de meldcode.

Mevrouw Nicky de Leeuw (stuur e-mail)

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige biedt gezondheidszorg op school, waaronder het uitvoeren van gezondheidscontroles, het verstrekken van eerste hulp, het verstrekken van gezondheidsvoorlichting en het ondersteunen van leerlingen bij gezondheidsgerelateerde zorgen of problemen. Ze werkt samen met andere gezondheidsprofessionals en schoolpersoneel om een gezonde en veilige omgeving voor studenten te bevorderen. Binnen de school hangen posters met contact informatie zodat zij goed vindbaar is voor leerlingen.

Mevrouw Nathalie Karamet Ali (stuur e-mail)

Medezeggenschapsraad (MR)

Er is één medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs. Voor meer informatie bekijk de pagina van de medezeggenschapsraad.

Deelraad (MR)

De deelraad in regio West bestaat uit personeels- en oudervertegenwoordigers van alle scholen in de regio. Het personeel wordt vertegenwoordigt door mevrouw M. van Vliet (stuur e-mail). Voor de oudervertegenwoordiging is een vacature. Ouders kunnen zich opgeven via de schoolleiding.

Leerlingenraad

Elke derde vrijdag van de maand op het derde lesuur komt de leerlingenraad bijeen. Elke klas heeft één vertegenwoordiger (en één of twee vervangers) die de belangen van de klas behartigt. De raad wordt voorgezeten door een teamleider samen met een leerling (roulatiefunctie). Bij elke leerlingenraad is een logopedist aanwezig om de taalontwikkeling te stimuleren. Ook is er altijd een NGT tolk aanwezig om misverstanden te voorkomen en om leerlingen vaardigheden mee te geven in het omgaan met een tolk.

Ouderraad

Elke derde vrijdag van de maand komt de ouderraad (online) bijeen. De ouderraad wordt voorgezeten door een teamleider. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere onderwijsinhoud, activiteiten, veiligheid & welzijn en communicatie. Ouders kunnen zich opgeven via de schoolleiding.